Arbeidsliv og inkludering

Eit organisert arbeidsliv med sterke fagforeiningar, faglege rettar og tariffavtalar er avgjerande for å utjamne maktforholda i arbeidslivet. SV vil arbeide for eit seriøst og godt organisert arbeidsliv der fylkeskommunen i størst grad driv tenester i eigenregi. Vi vil gi tilsette tid og tillit til å bruke sitt faglege skjøn og kompetanse i oppgåvene dei er sett til.

SV vil byggje eit samfunn for alle, og ser på mangfald som noko som gjer oss rikare. Sterke velferdsordningar, eit inkluderande arbeidsliv og eit demokratisk oppbygd samfunn gir enkeltmennesket moglegheiter og rettar til å leve frie liv.

Fylkeskommunen som arbeidsgjevar

Den norske modellen, med godt samarbeid mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane, må liggje til grunn for fylkeskommunen sin arbeidslivspolitikk. Vi vil styrkje partssamarbeidet. Vi vil unngå privatisering og konkurranseutsetjing, og i størst mogleg grad drive tenestene i eigenregi. Vi vil halde oppe trykket for eit seriøst arbeidsliv, og stille strenge krav til kvalitet og miljø ved innkjøp og anbod.

Like viktig som å rekruttere kompetanse, er det å behalde dei vi har. Dei tilsette har verdifulle erfaringar og kunnskapar som vi må byggje vidare på. Heile, faste stillingar skal vere regelen, og dei tilsette skal ha tid og tillit til å utføre arbeidet i tråd med faget sitt. Vi ynskjer ikkje detaljstyring og snever mål- og resultatstyring.

Vi vil at folk skal kunne bu og arbeide i heile fylket, og unngå sentralisering. Vi vil spreie dei fylkeskommunale arbeidsplassane slik at ein også skal kunne bu i distrikta, og leggje til rette for heimekontor og desentraliserte kontorfellesskap.

SV vil:

Mangfald, likestilling og inkludering

Fellesskapet rommar mangfald og likeverd. Likestilling og inkludering må liggje til grunn for korleis vi organiserer oss som samfunn. SV er eit feministisk parti, som vektlegg at vi må arbeide aktivt for å utjamne skeive maktforhold.

Menneske med nedsett funksjonsevne og ulike funksjonsvariasjonar, opplever framleis utanforskap i samfunnet og i arbeidslivet. Vi treng å styrkje arbeidet for universell utforming og tilrettelegging i kvardagen slik at velferdstilbod og jobbmoglegheiter blir tilgjengelege for alle, og at alle kan leve aktive og sjølvstendige liv.

Mangfaldet i samfunnet er ein styrkje. Vi må ivareta skeive sine rettar på alle plan i samfunnet, og anerkjenne det mangfaldet som finst av seksuelle orienteringar, kjønnsidentitetar og kjønnsuttrykk. I Møre og Romsdal skal alle kunne vere seg sjølv uavhengig av kven dei er eller kven dei elskar.

Innvandrarar og flyktningar skal bli tekne godt i mot i Møre og Romsdal. Fleirkultur er ein ressurs i arbeids- og samfunnsliv. Vi i SV vil auke den fleirkulturelle forståinga og kompetansen, både i og utanfor den fylkeskommunale verksemd. Vi må arbeide målretta for å motarbeide rasisme og diskriminering i alle former.

Overgrep og vald i nære relasjonar er eit samfunnsproblem som råkar særleg kvinner og barn. Fylkeskommunen må støtte opp under det viktige arbeidet som blir gjort av tannklinikkar, NOK-senter, krisesenter, valdtektsmottak og andre for å førebyggje og følgje opp personar utsette for vald.

SV vil: