Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal SV

FYLKESÅRSMØTE 2024

FYLKESSTYRE

Leiar: Gert Rietman

Nestleiar: Marit Aklestad

Styremedlemar:​

Varaliste:​

  1. vara: Siri Ohren
  2. Jeanette Wilhelmsen
  3. Jan Gunnar Kaino

LANDSSTYREREPRESENTANTAR:

  1. Leiar fylkespartiet, Gert Rietman
  2. Nestleiar fylkespartiet, Marit Aklestad

Varaliste:

  1. Line Karlsvik
  2. Yvonne Wold
  3. Jenny A. Aarnes
  4. Håvard Brændeland

NOMINASJONSKOMITE:

Oddrun Årflot, Sunndal (leiar)​

Mariann Ulvestad, Ålesund​

Oscar Toft, Molde​

Jenny A. Aarnes, Haram

Viggo Jordahl, Kristiansund​

SU-representant​

VALKOMITE:

Eldar Høidal

Yvonne Wold

Line Karlsvik

Vara: Dagrun Vikesland

REVISORAR:

Trond Estensvoll og Viggo Jordahl

Årsmelding / evaluering av valkampen 2023

Årsrapport frå fylkestingsgruppa 2023

Arbeidsplan 2024 – 2027

Fylkesstyret forslag til handsaming av uttaler

Forslag til uttaler – samledokument

Forslag til uttale frå K. Hasund (etter frist)

Fylkesstyrets forslag til mandat for nom.komiteen og framdriftsplan

Landsstyrets vedtak om nominasjonsprosessen 2025

Notat frå fylkesstyret om regnskap 2023 med tilråding

Revisors beretning, vedlagt regnskapsoversikt

Balanse pr 31.12.23

Arkiv: Tidlegare fylkesårsmøter

VEDTAK FRÅ FYLKESÅRSMØTET I MØRE OG ROMSDAL SV 2023

VEDTATTE UTTALER FRÅ FYLKESÅRSMØTET 2023

Helseforetaksmodellen må avviklast!

Språkleg rettferd i skulen

Kulturskole for alle!

Alle barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter

Utred høyhastighetsbane nå!

VAL 2023

Desse vart valgt!

ARBEIDSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL SV

Arbeidsplan for Møre og Romsdal SV for perioden 2023-25

Årsmeldingar for 2022

Årsmelding 2022 frå fylkesstyret

Årsmelding 2022 frå fylkestingsgruppa

Økonomi:

Regnskap 2022

Balanse 2022

Budsjett 2023

Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2022

Vedtatt arbeids- og organisasjonsplan 2022-2025Last ned
Vedtatt budsjett for Møre og Romsdal SV 2022Last ned
Beretninger 2021
Årsmelding Møre og Romsdal SV 2021
Last ned
Fylkestingsgruppa til SV i Møre og Romsdal sin årsmelding 2021Last ned

Vedtatte uttalelser

Økt satsing på kvinnehelseLast ned
Nei til kraftutbygging i verna vassdragLast ned
Stans krigsretorikkenLast ned
Vil ta attende kontroll over kraftmarknadenLast ned
Krav om umiddelbar tiltakspakke for flaum og rassikring av fylkesveganeLast ned
Mistillitsreform på blå reseptLast ned
Løn å leve avLast ned
Bondeopprøret må vinne fram- jordbruksoppgjeret må verte historisk godtLast ned
Digitale læremiddel på nynorsk no!Last ned
El-ferje over RomsdalsfjordenLast ned

Valg

Disse ble valgt på fylkesårsmøtetLast ned

VEDTEKTER:

Her finner du vedtektene til Møre og Romsdal SV