Valgprogram 2019 – 2023

Du kan laste ned Valgprogramet for Møre og Romsdal SV 2019 – 2023 i PDF her.

Klima, miljø og naturressursar

Olje

Klimaendringane er i gang, og om vi ikkje gjennomfører tiltak med ein gong, vil dei bli katastrofale. Olje- og gassindustrien står for omtrent ein fjerdedel av norske klimagassutslepp, og 1,5% av verdas klimagassutslepp. I dag veit vi at vi ikkje kan utvinne meir olje enn vi allereie har gjort.

Difor må vi sørgje for å gradvis avvikle oljenæringa, og aktivt krevje at det ikkje vert delt ut nye oljelisensar i havområda utanfor Møre og Romsdal.

SV vil:

Naturvern

Naturen vår er verdfull og uerstatteleg, men for tida vert naturområde øydelagd i eit raskt tempo. Truslane mot naturen er mange, men den viktigaste årsaka til at natur går tapt, er at vi øydelegg område der planter og dyr lever. Vi har eit ansvar for å ta vare på naturen.

SV vil:

Cruiseskip

Klimaendringane er omfattande og krev difor omfattande tiltak innan fleire område. Dagens cruiseskip, og andre skip som vert nytta innan turisme, er for skadelege for klimaet til å kunne fortsette på same måten som før.

SV vil:

Forbrukarsamfunnet

Klimagassutsleppa i verda er rekordhøge og held fram å vekse. Vi lever i eit kapitalistisk forbrukarsamfunn der vekst og økande privatkonsum er eit mål i seg sjølv. Vi har ein reklamebransje som pressar på for å få eit auka forbruk på trass av at vi veit at forbruket må ned dersom vi skal unngå klimakatastrofe. Viktige tiltak for å få til dette, er å redusere matsvinn, plastforbruk og generelt overforbruk.

SV vil:

Kjøt

Ved å tilby plantebasert mat ved sida av kjøt/fisk kvar dag, gjer vi det lett for dei som av etiske, miljømessige, helsemessige eller andre grunnar ikkje ønskjer å spise kjøt eller andre animalske produkt. Tilbod om heilvegetarisk mat i kommunal matservering fremjer både helse, miljø og dyrevelferd. Samtidig legg det til rette for valfridom, appellerer til alle, og ekskluderer ingen.

SV vil:

Generelt

SV vil:

Næringsliv

Møre og Romsdal er eit fylke med rike naturressursar og er kjent som ein region med eit innovativt næringsliv med sterk lokal forankring. SV i Møre og Romsdal ønskjer å vere med å leggje til rette for at vi framleis skal ha eit variert og allsidig næringsliv med lokal eigarskap. Skal vi få til det, må det satsast meir på forsking og utvikling. Forskings- og utviklingsmiljø må gjevast høve til å samarbeide tett med utøvarane i dei ulike næringane, og det offentlege må prioritere midlar til utviklingsarbeid for etablerarar og eksisterande bedrifter som er inne i omstilling.

Levedyktige og varierte arbeidsplassar må finnast der folk bur. Livskraftige lokalsamfunn vil gje betre utnytting av naturressursane. Nærheit til ressursane gjev høgare kvalitet, mindre sløsing, fleire lokale arbeidsplassar og meir demokratisk kontroll. Vi ønskjer ei vidare satsing på den varierte bruksstrukturen innan landbruk, berekraftig havbruk og fiskeri, industri og tenesteproduksjon, samt kultur og reiseliv.

Vi må leggje til rette for at menneske vil bu i regionen og vi må starte allereie i skulen med å gje born utfordringar og oppgåver som stimulerer til eigenaktivitet, skaparglede og tilhøyrsle.

Velferda skal tene menneske, ikkje marknadar. Difor bør fylkeskommunale oppgåver primært skje i eigen regi. Det bør gjerast eit grundig og systematisk arbeid for å ta tilbake tenester i offentleg regi.

Fylkeskommunen som næringsaktør

SV vil:

Industri

Møre og Romsdal SV vil arbeide for ein enkel, ubyråkratisk og effektiv næringspolitikk som er retta mot små og mellomstore bedrifter. Kraftmarknaden må styrast politisk, og industrien må sikrast nok kraft.

Dei siste åra har fleire av hjørnesteinsbedriftene i Møre og Romsdal fått nye, dels utanlandske eigarar. Møre og Romsdal SV vil vere med på å støtte tiltak som kan sikre norsk eigarskap innan industriproduksjonen. Det kan mellom anna skje ved at det offentlege stimulerer lokale gründerar i deira arbeid med å utvikle idear basert på lokale ressursar, natur, kultur og kompetanse.

SV vil:

Landbruk

SV meiner at landbruket framleis skal vere ein av berebjelkane i norsk økonomi. Landbruket er med på å sikre trygg matforsyning i landet. Det norske landbruket har dei beste føresetnader for å utvikle seg på ein berekraftig og miljømessig god måte.

Landbruket i Møre og Romsdal må gjevast rammevilkår som sikrar at lokale naturressursar vert utnytta og foredla. Topografien i fylket er varierande. Mange stadar er det ikkje høve til stordrift på same måten som i flatbygdene austafjells, men med godt samarbeid mellom offentlege instansar, reiselivet og matindustrien kan ein utvikle eit berekraftig lokalt landbruk der matproduksjon, opplevingar og identitetsbygging går hand i hand.

SV vil:

Fiskeri – havbruk

Møre og Romsdal er eit av dei største fiskerifylka i landet og her er både store trålarreiarlag som opererer på verdshava, og frittståande småbåtfiskarar som har virkeområdet sitt i nærare kystfarvatn. Det er plass til begge kategoriar fiskarar, det grunnleggande er at fangsten skjer på ein berekraftig måte slik at fiskeressursane også kan kome framtidige generasjonar til gode. Viktig er det også at fiskeressursane skaper ringverknader gjennom foredlingsanlegg på land. For å sikre framtidig rekruttering til fiskaryrket må forholda leggast til rette slik at det vert skapt trygge, lønsame og moderne arbeidsplassar som gjev konkurransedyktig løn. For å behalde lokal eigarskap til fiskekvotane, er det avgjerande at dei ikkje vert monopoliserte av få eigarar, men at konsesjonar også kan vere tilgjengelege for nye aktørar som vil inn i næringa.

SV vil:

Reiseliv

Vakkert kulturlandskap, urørt natur og reint miljø er nokre av Møre og Romsdal sine store fortrinn i reiselivssamanheng. Dette må vi arbeide aktivt for å ta vare på, no som fleire reiser for å oppleve

fylket vårt, og presset på naturen aukar på ulike måtar. At vi legg opp til berekraftig bruk av naturen, er avgjerande for ein positiv vekst i reiselivsnæringa på lang sikt. Vi vil at aktiviteten i reiselivet skal skje på naturen sine premissar, slik at den vakre naturen også skal kunne nytast av framtidige generasjonar. Det må være ein god samanheng mellom naturvern, bruk av naturen og utvikling av reiselivet.

SV vil:

Arbeidsliv

SV vil:

Integrering

SV vil:

Kultur og kulturminnevern

Kultur gjer samfunnet rikare, og eit allsidig kulturliv er med å gjere Møre og Romsdal til eit attraktivt fylke å bu i. SV ønskjer eit rikt og tilgjengeleg kulturliv. Det kulturelle tilbodet skal spegle tradisjon og historie i regionen, samtidig som det opnar for nye og framande impulsar.

Menneske i alle delar av fylket skal ha tilgang på gode kulturopplevingar, og få høve til å ta del i kulturelle aktivitetar. Kombinasjonen profesjonelle kulturutøvarar og ivrige amatørutøvarar, legg grunnlag for skaparglede og bulyst. Kulturen er limet i mange lokalsamfunn, og ved å leggje til rette for kulturaktivitetar, er fylket med på å byggje opp under den norske dugnadstradisjonen som er så viktig for lokal trivsel og tilhøyrsle. Kulturaktivitetar er også med på å skape lokale arbeidsplassar.

Mange unge har foreldre med dårlig råd, og deltek lite på fritidsaktivitetar. Aktivitetskort, lån av fritidsutstyr på bibliotek, eller frivillegsentralar og samarbeid med idrettslag og foreiningar, kan sikre at fleire får ta del i aktivitetar. Foreldra sin økonomi og bustadadresse skal ikkje vere til hinder for at born og unge får delta saman med andre i kulturelle aktivitetar, og utvikle sitt talent og sine interesser. Kulturinstitusjonar må haldast offentlege for å halde på breidde og tilgjenge, og pris skal ikkje stå i vegen for at kulturtilbod skal kunna nyttast av alle. Bibliotek, museum, musikk, idrett og andre kulturtiltak på regionalt plan må få støtte, slik at tilboda kan nå innbyggjarane i heile regionen.

SV vil:

Formidling og kulturarv

SV vil:

Kultur og næring

SV vil:

Kultur og deltaking

SV vil:

Samferdsel

SV vil arbeide for at fleire vel miljøvennleg transport. For SV er samferdsel i kvardagen viktigast. Vi vil at fleire skal velje å gå, sykle eller reise kollektivt, framfor å bruke bil. Det betyr fleire gang- og sykkelvegar, forbetra kollektivtilbod, utsleppsfrie ferjer og god arealplanlegging. Dei som treng å bruke bil skal ha gode, trygge og rassikre vegar. Vi vil prioritere vedlikehald og opprusting av dagens dårlege vegnett, framfor store fjordkryssingar. Det inneber å seie nei til Møreaksen. SV vil også arbeide for at godstransporten skal vere mest mogeleg miljøvennleg. Vi vil difor arbeide for at det blir lyntog til Møre og Romsdal, og at meir gods vert frakta med skip.

Kollektivtransport

Dersom fleire enn i dag vel å bruke kollektivtransport, vil det føre til både mindre utslepp av klimagassar, og frigjere plass i dei store byane. Eit godt kollektivtilbod er kjenneteikna av hyppige avgangar, rimeleg pris og dekkande rutenett. I byane må bussane prioriterast framfor bilen. Fylkeskommunen si oppgave er å drifte kollektivtilbodet. Det må prioriterast i budsjetta.

SV vil:

Vegar

Befolkninga i Møre og Romsdal bur spreidt. Vi har mange små bygder og fleire større byar. Vegnettet er viktig for å binde befolkninga saman. SV vil at vegane i fylket skal vere gode og trygge for alle som nyttar dei. Etter at fylkeskommunen tok over ansvaret for store delar av vegnettet i fylket, har etterslepet auka. Det er difor nødvendig å prioritere utbetring og vedlikehald av dagens vegar framfor dyre fjordkryssingsprosjekt.

SV vil:

Bypakker

Eit viktig verkemiddel for å gjere byane meir miljøvennlege er bypakker. Siktemålet med bypakker er å skape heilskapelege løysingar for bil, kollektivtransport, gang og sykkelvegar. Målet er å gjere transporten meir miljøvennleg. Vi vil arbeide for at viktige prosjekt i bypakkene kjem med på Nasjonal Transportplan. Det er avgjerande at også dei mellomstore byane får sjans til å inngå byvekstavtalar. Gjennom byvekstavtalar vil det statlige bidraget vere større, og ein kan utforme eit heilskapeleg, miljøvennleg transportsystem.

SV vil:

Tog

SV vil ha lyntog til Møre og Romsdal. Lyntog er miljøvennleg, og vil vere eit viktig bidrag til å få ned flytrafikken. Lyntog vil gjere det enkelt å reise på heile strekninga Ålesund/Molde til Trondheim og Oslo. Det vil utvikle fylket langs heile traséen.

Samtidig vil vegane bli tryggare i og med at mykje av godstrafikken kan flyttast frå veg til tog.

SV vil:

Ferjer

Møre og Romsdal er eit fylke med mange fjordar. Ferjene er ein naturleg del av vegsystemet. I framtida vil ferjene vere utsleppsfrie. SV vil at Møre og Romsdal skal vere eit føregangsfylke når det gjeld miljøvennlege ferjer. Dersom folk skal bu og busetje seg i heile fylket, må ferjetilbodet vere så godt at folk enkelt kan ferdast. Vi må difor ha tilstrekkeleg med avgangar og rimelege prisar.

SV vil:

Gang- og sykkelvegar

Dersom fleire skal gå og sykle, må det vere trygt. SV vil arbeide for fleire gang- og sykkelvegar, samt eigne sykkelvegar der det er nødvendig. Mange av bilreisene, spesielt i byane, er i dag så korte at dei kan erstattast med gange eller sykkel dersom tilhøva ligg til rette for det.

SV vil:

Utdanning og opplæring

Eit samfunn med små forskjellar er eit godt samfunn for alle. Lik rett til utdanning er ein føresetnad for å nå dette målet. I dag er fråfallet i vidaregåande utdanning for høgt, og SV vil arbeide for at fleire gjennomfører. SV vil ha ekstra fokus på rekruttering til yrkesfag, og arbeide for at fleire fullfører fagopplæring. Lærarane treng meir tid og meir tillit. SV vil redusere unødig testing og rapportering, og la lærarane bruke tida til undervisning. Vi vil også sikre retten til etter- og vidareutdanning.

Ein skule for alle

Fullført vidaregåande opplæring er eit viktig grunnlag for deltaking i samfunnet og arbeidslivet. Arbeidet med å få fleire til å fullføre, krev langsiktig og målretta arbeid og heng særleg saman med tett oppfølging av kvar elev gjennom heile utdanningsløpet.

SV vil:

Skule- og tilbodsstruktur

Ein desentralisert skulestruktur der elevane kan bu heime lengst mogeleg, gjer det lettare for fleire å fullføre utdanninga si.

SV vil:

Yrkesopplæring og fagskuleutdanning

Statusen til yrkesfaga må aukast gjennom målretta tiltak. Det er færre som fullfører på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma, og dette krev særskilte tiltak. Møre og Romsdal har ein næringsstruktur som er avhengig av at ein stor del av elevane vel yrkesfaglege utdanningsprogram.

SV vil:

Økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune bruker mindre av sine netto driftsutgifter på utdanning enn landssnittet – omlag 46 prosent mot eit snitt på vel 52 prosent, i følgje økonomiplan 2018-21.

SV vil:

Høgare utdanning

SV vil:

Helse og levekår

Gode levekår vert sikra best i fellesskap. Store sosiale og økonomiske skilnader er negativt for folks helse. Ei god helseteneste skal ikkje vere avhengig av personleg økonomi. Sterke fellesløysingar gir den enkelte fridom og tryggleik. Vi får betre offentlege tenester når vi lyttar til dei tilsette, styrkjer dei tilsette sin kompetanse, og gjev dei tillit til å utøve faget sitt. Ei god grunnbemanning tryggjer både pasientar og dei tilsette si helse. God førebygging gjev gode liv. Førebyggjande helsearbeid legg grunnlaget for ei frisk og sunn befolkning.

SV vil:

Folkehelse

Folkehelse handlar om folk sin kvardag. Gode nærmiljø, universell utforming, og god samfunnsplanlegging er viktige stikkord for folkehelsa. Førebygging, informasjonsarbeid og tilrettelegging for aktivitet, meistring og inkludering er ei god investering i folkehelsa. SV vil arbeide for å at folkehelsearbeidet i fylkeskommunen får høgare prioritet.

SV vil:

Oppvekstvilkår – barn og unges fysiske og psykiske helse

Oppvekstvilkår heng tett saman med seinare helseutvikling. SV vil styrkje arbeidet med førebygging og tidleg innsats blant barn og unge. Elevar i den vidaregåande skulen slit i aukande grad med psykiske vanskar som angst og depresjon. Kroppspress kan føre til eteforstyrringar og dårleg sjølvbilete. Her har skulehelsetenesta ei nøkkelrolle for å førebyggje, og fange opp dei som treng hjelp.

Fylkeskommunen må også styrkje innsatsen for å hindre fråfallet i den vidaregåande skulen, slik at unge får fullført utdanninga si.

SV vil:

Tannhelse

Tennene er ein del av kroppen. SV vil at tannhelse skal inn i den offentlege helsetenesta, slik at vi kan unngå sosial ulikskap i tannhelse. I fylket er det ei viktig å sikre rekruttering av tannlegar til tannklinikkane i heile fylket.

SV vil:

Barnevern og familievern

Ein god barndom varer heile livet. Alle barn treng gode og stabile oppvekstvilkår med trygge omsorgspersonar rundt seg. Innsatsen ein gjer med førebygging og tidleg innsats, har avgjerande betydning langt inn i vaksenlivet. I regionreforma er det tenkt at ein større del av ansvaret for barne- og familievern skal flyttast ut frå bufetat og over på fylkeskommunen.

SV vil:

Sjukehus og spesialisthelsetenester i fylket

Staten har ansvaret for sjukehusa, gjennom føretaksmodellen, og for barnevern og rusomsorga. Fylkeskommunen må likevel vere ein pådrivar for eit godt og likeverdig helsetilbod til innbyggjarane, med ei god funksjonsdeling mellom dei ulike institusjonane. SV arbeider for avvikling av føretaksmodellen slik at vi får sjukehusa attende til demokratisk kontroll.

SV vil: