Kultur

Kulturlivet er ei fri og skapande samfunnskraft. Kulturen skaper meining og bind oss saman. Å satse på kultur utløyser mykje frivillig arbeid og engasjement, og er også ein nøkkel til integrering. SV vil at alle skal kunne oppleve, delta i og skape kunst og kulturutrykk, uavhengig av bakgrunn, økonomi eller kvar ein bur i fylket. Vi vil gi kulturlivet gode økonomiske rammevilkår og gode fysiske fasilitetar med ei føreseieleg drift.

Kulturinstitusjonar må kunne nyttast av alle, uavhengig av lommebok. Bibliotek, museum, musikk, idrett og barne- og ungdomskultur må vere tilgjengeleg i heile fylket. Breidda i kulturtilbodet må sikre gode tilbod der folk bur.

Bibliotek og museum er viktige kunnskapsinstitusjonar. Dei må få utvikle seg, og kulturminne og kulturarv må takast vare på og formidlast til nye generasjonar.

Kulturliv, kulturnæring og frivilligheit

Vi ønskjer eit kulturliv med breidde og kvalitet, som er tilgjengeleg for alle. Kulturlivet blir skapt og utvikla av både profesjonelle, amatørar og det deltakande publikummet. Nettopp denne kombinasjonen av frivillige og etablerte kulturnæringsaktørar, utløyser stor meirverdi.

Vi vil ha ein aktiv fylkeskommunal kulturpolitikk som gjer det mogleg å la kulturlivet blomstre. Estetiske fag, som musikk, dans og drama og kunst, design og arkitektur, må bevarast ved dei vidaregåande skulane. Møre og Romsdal skal vere ein attraktiv stad å bu, leve og arbeide kreativt for kunstnarar og kulturarbeidarar. Fylkeskommunale midlar til næring og samfunnsutvikling må også kome aktørar i kulturnæringa til gode.

SV vil:

Museum og kulturarv

Museum og kulturminne er vår felles hukommelse. Musea i Møre og Romsdal er viktige regionale institusjonar som samlar, bevarer og fortel vår felles historie og kulturarv. Vi vil leggje til rette slik at musea kan by på mangfaldige museumsopplevingar for heile befolkninga, og ha gode rammer for forsking, forvalting og formidling.

Kulturminneforvaltninga sikrar vår felles kulturarv. Miljøvern og kulturminnevern heng ofte saman, då endra arealbruk er ein sentral faktor bak tap av kulturminne. SV vil styrkje samarbeidet mellom kommunar og fylkeskommune i arbeidet med kulturminnevern.

SV vil: