Regional utvikling

Fylkeskommunen spelar ei viktig rolle i samfunnsutviklinga i fylket. Fylkeskommunen er regional planmynde, og fungerer også som bindeledd og koordinator på tvers av kommunar. I tillegg til å bistå med rettleiing, ønskjer vi ein aktiv fylkeskommune som tek initiativ til samarbeid og bidreg med sin fagkompetanse til beste for kommunane.

For å ivareta denne rolla, må fylkeskommunen vere tett på kommunane, ha god kjennskap til lokale forhold og sjå kva utfordringar kommunane står i. Vi må også bidra til å vidareutvikle utdannings- og kompetansemiljøa i heile fylket, og bruke dei inn i den grøne omstillinga som kommunane står ovanfor. Slik kan fylkeskommunen vere ein motor for ei sunn stadsutvikling til beste for både lokalsamfunn og miljø.

Distrikt og lokalsamfunn, by og tettstadutvikling

Byar og distrikt utfyller kvarandre og er gjensidig avhengige av kvarandre. Vi vil bidra til at dei får spele på lag og nå felles mål om ei god utvikling, både miljømessig og sosialt, i heile fylket. Vi vil leggje til rette for at alle skal ha tilgang på god infrastruktur og offentleg velferd, uansett kvar ein bur i fylket.

Det er store skilnader i folketalsutviklinga i ulike deler av fylket. Byar og bynære kommunar opplever folketalsvekst, medan det er nedgang i mange distriktskommunar. Også internt i kommunane er det store ulikskapar, noko det er viktig å vere bevisst når fylkeskommunen skal plassere eller etablere nye tenester og funksjonar. Ved å fordele desse godt over heile fylket, kan vi bidra til at folk kan bu og arbeide også i distrikta.

SV vil:

Demokrati og medverknad

SV ønskjer eit sterkt representativt demokrati der det er lett og trygt for alle å delta. Folkestyret blir betre når fleire tek del i det, og når fleire erfarer at deira syn er ivareteke og representert.

Folkestyret er avhengig av tillit for å fungere. Vi vil gjere det lettare for innbyggjarar og lokalsamfunn å kunne påverke i saker, få kome med innspel, bli høyrd og teke på alvor. Slik blir avgjerder fylkeskommunen skal fatte, flytta nærare dei det gjeld. Vi vil arbeide for ein opnare og meir tilgjengeleg fylkeskommune.

SV vil: