Næring og verdiskaping

Møre og Romsdal er rikt på naturressursar, og har eit innovativt næringsliv med sterk lokal forankring. Overordna samfunnsinteresser og miljøomsyn må liggje til grunn for den regionale nærings- og industripolitikken. SV ønskjer å leggje til rette for å vidareutvikle eit variert og allsidig næringsliv med lokal eigarskap.

Det er viktig at både industri, reiseliv, kulturnæring, landbruk og fiske har optimale vilkår, noko som krev eit aktivt samspel mellom næringane, fylket og kommunane. SV vil prioritere midlar til utviklingsarbeid for både nyetablerarar og eksisterande bedrifter som er inne i omstilling.

Næringsliv og industri

Møre og Romsdal SV vil arbeide for ein aktiv og ubyråkratisk næringspolitikk som også tek omsyn til små̊ og mellomstore bedrifter. Kraftmarknaden må̊ styrast politisk, og industrien må̊ sikrast nok kraft til akseptable prisar.

Dei siste åra har fleire av hjørnesteinsbedriftene i Møre og Romsdal fått nye, dels utanlandske eigarar. Vi vil vere med å støtte tiltak som kan sikre norsk eigarskap innan industriproduksjonen. Det kan mellom anna skje ved at det offentlege stimulerer lokale gründerar og etablerte bedrifter i deira arbeid med å utvikle idear basert på̊ lokale ressursar, natur, kultur og kompetanse.

SV vil:

Reiseliv

Urørt natur, velstelt kulturlandskap og reint miljø er nokre av Møre og Romsdal sine store fortrinn i reiselivssamanheng. Dette må vi arbeide aktivt for å ta vare på. Det må være ein god balanse mellom naturvern, bruk av natur og utvikling av reiselivet. Reiselivet skal ikkje vere til belasting for fastbuande og lokalsamfunn. Vi vil arbeide for eit kunnskapsbasert og økologisk forsvarleg reiseliv basert på lokal identitet, kultur og natur, med genuine opplevingar framfor masseturisme.

SV vil:

Landbruk og skogbruk

Dei naturbaserte næringane er viktige i fylket, både for å sikre matforsyning, oppretthalde busetnad og gode lokalsamfunn, og som ein nøkkel til det grøne skiftet.

Matjorda treng eit sterkare vern, og vi treng fleire bønder for å auke sjølvforsyninga og ivareta naturmangfald og kulturlandskap. Det må løne seg å bruke lokale ressursar som beite og utmark. No går store jordbruksareal ut av drift, og særleg bønder med små og mellomstore bruk ser ikkje lenger ei framtid i yrket. Dei låge inntektene i landbruket trugar både norsk matproduksjon og busetjing i distrikta. Denne utviklinga må vi snu.

Skogbruket er viktig i det grøne skiftet. Nye satsingar innanfor skogbruket kan gi auka innovasjon og berekraft. Skogen må forvaltast slik at vi tek vare på naturmangfaldet.

SV vil:

Fiske og havbruk

Møre og Romsdal er eit av dei største fiskerifylka i landet. Fiske og havbruk bidreg stort til sysselsetjing og busetjing, og produserer mat som verda treng. For at verdiane i næringa skal kome kystsamfunna til gode, er det viktig å behalde lokalt eigarskap og sikre at nye konsesjonar og kvoter også er tilgjengelege for nye som vil inn i næringa.

Naturressursane tilhøyrer fellesskapet og må kome lokalsamfunna til gode. Dei fornybare fiskeressursane kan vare evig dersom dei blir forvalta rett, slik at ein unngår overbeskatning. SV vil ha ei utsleppsfri havbruks- og oppdrettsnæring, og få ned det økologiske fotavtrykket i oppdrettsnæringa. Det kan innebere lukka anlegg eller annan teknologi som sørgjer for at fisk ikkje rømmer eller at miljøgifter hamnar i havet. Landbaserte anlegg må også vurderast nøye med tanke på naturinngrep.

Mange vil bruke havet på nye måtar. SV vil ha ei føre var-haldning til nye næringar, der naturmangfald og fiske må ha forrang.

SV vil: