Tannhelse og folkehelse

Tannhelse

Mange gruar seg til å gå til tannlegen, ikkje berre i frykt for hol i tennene, men også av frykt for utgiftene. I dag gir det offentlege gratis tannbehandling til barn og til enkelte prioriterte grupper, slik som eldre, langtidssjuke og rusavhengige, men for dei fleste vaksne utgjer tannhelse eit hol i velferdsstaten som kan koste dyrt. SV har tannhelse prioritert som vårt neste, store velferdsløft. Vårt mål er at det ikkje skal koste meir å gå til tannlegen enn til legen. Vi treng ei god offentleg og desentralisert tannhelseteneste for alle.

SV står i bresjen for ei nasjonal tannhelsereform som vi vil rulle ut gjennom det offentlege tannhelsetilbodet i fylkeskommunane. Vi vil utvide dette tilbodet til stadig fleire grupper, og gjere tannhelsa til ein del av folketrygda. Vi har allereie fått seinka kostnadane for unge opp til 25 år, og no står eldre og vaksne for tur. Skal tannhelsereforma lukkast, trengst det gode rekrutteringstiltak og auka kapasitet slik at fylkeskommunen er rusta for ei opptrapping.

SV vil:

Folkehelse

God helse heng saman med levekår og ressursfordeling. SV jobbar for å redusere ulikskap i folkehelsa og i folk sine levekår gjennom å sikre gode, offentlege helsetenester og motverke fattigdom. Fylkeskommunen skal vere pådrivar for å samordne og understøtte folkehelsearbeidet i heile fylket. Eit breitt spekter av folkehelsetiltak der menneske får høve til å vere aktive, drive rekreasjon og møte andre på sosiale arenaer, verkar både helsefremjande og førebyggjande. Vi treng gode nærmiljø, tilgang på friluftsområde og parkar.

Einsemd og psykiske helseproblem er ei stor utfordring og berører alle generasjonar og livssituasjonar. Greier vi å redusere utanforskapet, betrar vi folkehelsa. Det å kunne vere aktiv i idrett eller frivillig arbeid, er med på å skape fellesskap, meistring og gode lokalmiljø. Alle er verdifulle og kan bety noko for nokon andre!

SV vil:

Spesialisthelsetenesta

Staten har ansvaret for spesialisthelsetenesta og sjukehusa gjennom føretaksmodellen. SV arbeider for å avvikle helseføretaksmodellen og ta sjukehusa attende til demokratisk styring. Til det skjer, må fylkeskommunen vere pådrivar for eit godt og likeverdig helsetilbod til innbyggjarane, med ei god funksjonsdeling mellom institusjonane.

SV vil: