Skule og utdanning

Eit samfunn med små forskjellar er eit godt samfunn for alle. Lik rett til utdanning er ein føresetnad for å nå dette målet. Ein sterk fellesskule gjer at elevar møtest på tvers av bakgrunn. Fullført vidaregåande opplæring er eit viktig grunnlag for deltaking i samfunnet og arbeidslivet. Alle elevar må ha same moglegheiter til utdanning og læring, uavhengig av bustad, bakgrunn eller funksjonsevne.

Arbeidet med å få fleire til å fullføre krev langsiktig og målretta arbeid og heng særleg saman med tett oppfølging av kvar elev gjennom heile utdanningsløpet. Lærarane treng meir tid og meir tillit. SV vil redusere unødig testing og rapportering, og la lærarane bruke tida til undervisning. Vi vil også sikre god etter- og vidareutdanning. Vi vil bevare ein desentralisert skulestruktur der elevane kan bu heime lengst mogeleg, og gjere det lettare for fleire å fullføre utdanninga si.

Vidaregåande opplæring

SV vil arbeide for ein vidaregåande skule med høg kvalitet og der fleire gjennomfører. Vi vil styrkje arbeidet mot fråfall. Det er viktig med god rettleiing og oppfølging av enkeltelevar. SV vil bevare ein desentralisert struktur for skulane.

SV vil:

Fagskulane og høgare utdanning

Fagskulane er ein viktig del av skule- og studietilbodet i fylket. SV vil bevare og styrkje fagskuletilbodet. Det er avgjerande at fagskulane har nok ressursar og utstyr til å gi ei god, framtidsretta utdanning.

SV vil: